Народно Читалище "Изгрев 1919 г."

гр. Долни Чифлик

Login Form

група |dq|АСПЕКТ|dq|
aspect
|dq|РАЙ|dq|
"РАЙ"
Алегория - Штиль (кавър на Ария)
Алегория - Штиль (кавър на Ария)
ИЗГРЕВ 1919
ИЗГРЕВ 1919


НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

 

 

 

Д О
НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИЗГРЕВ 1919г.
гр.ДОЛНИ ЧИФЛИК“

 

З А Я В Л Е Н И Е


от _____________________________________________________________
име, презиме, фамилия
Роден/а на: ____________________ в _______________________________ ,
Гражданство: _______________________
АДРЕС:
живущ/а в: ______________________________________________________
град/село община област
________________________________________________________________
ж.к./ул. № бл. вх. ет. ап.
Телефон:_______________ Е-поща:________________

 

ЗАЯВЯВЯМ, ЧЕ:


- желая да бъда приет/а за член на НЧ „ИЗГРЕВ 1919г.гр.ДОЛНИ ЧИФЛИК“.
- съм запознат/а с устава на читалището и правата и задълженията на членовете.
- ще работя за осъществяване на целите и задачите на читалището.

 

ПРИЛАГАМ:


- копие на документ за самоличност (за справка);

 

ДАТА: ___________                                                    ПОДПИС: .....................
град Долни чифлик

 

 

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.